Shrines with burial chambers in the context of cultural continuity

Ammar Ibrahimgil
Faculty of Architecture, Gazi University, Ankara, Turkiye

Abstract
_________________________

In Turkish-Islamic architecture, the shrine formation shows excellent richness. The subject of this study is related to the burial chambers, the most obscure subject in shrine architecture. The shrine structure took on an architectural character together with the burial chamber during the Anatolian Seljuk period, and this tradition was carried to the Balkans with the Ottomans. This study aims to reveal the changes in social and physical geographies in the historical process of shrines with burial chambers, frequently mentioned in shrine architecture but whose cultural continuity cannot be followed. Thus, it aims to draw attention to the cultural continuity of this space by focusing on the burial chamber. Within the scope of the study, the architectural features of the shrines with burial chambers in Nakhchivan, Ahlat, Erzurum, Sivas, Kayseri, Konya, Bursa, Edirne, Didymoteicho, and Skopje, etc., which stand out with their typological features, were investigated. The owner, period, building elements and the shrines’ features within the research scope were determined, and typological tables were prepared accordingly. Then, architectural descriptions of the burial chamber shrines in the Balkans are presented together with drawings. Finally, the traces of cultural continuity of the architectural changes in these structures, encountered in very different geographical regions, have been tried to be followed.
Keywords: Shrine, Burial Chamber, Nakhchivan, Anatolia, Balkans

References
_________________________

 1. Altın, A. (2019), “Taşkin Paşa (Damsa) Külliyesi İçerisinde Yer Alan Hizir Bey Türbesindeki Sandukalar”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, No. 45, pp. 383-408, Available at: https:// doi.org/10.21563/Sutad.636258 (accessed 15 April 2023)
 2. Arık, M. O., (1967). Erken Devir Anadolu-Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri. Anatolia, Vol. 1967, No. 11, pp. 57–100, Available at: https://doi.org/10.1501/ andl_0000000097 (accessed 15 April 2023).
 3. Ayverdi E. H. (1989), Osmanlı Mi’mârisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri. İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul.
 4. Baykara, T. (2002), “Konya”, Vol. 26, İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, pp.182-187, Available at: https://islamansiklopedisi. org.tr/konya#1 (accessed 15 April 2023).
 5. Bozdoğan M., Çakir H., Özkan S. (2006). “Edirne Türbelerinin Mekânsal Analizi”, Trakya University Journal of Science, Vol. 7, No. 1, pp. 23-31, Available at: https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/ 213761 (accessed 15 April 2023)
 6. Çoruhlu, Y. (1999), “Kurgan ve Çadır (Yurt)’dan Kümbet ve Türbeye Geçiş” in Karamağaralı, B. (Ed.), Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, 18-20 December 1998, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pp. 47-63.
 7. Deniz, B. (2010). “Güney Kazakistan’da Mezar ve Mezarlık Geleneği”, Akdeniz Sanat, Vol. 3, No. 6, pp. 79–94, Available at: https://dergipark.org.tr/en/download/ article-file/275800 (accessed 15 April 2023)
 8. Erboğa, S. (2018), “Ahlat Türk İslam Dönemi Dini Mimarisi”, Unpublished Master Thesis, Yüzüncüyıl University, Van.
 9. Eskici, B. (2016), “Eski Malatya Türbeleri”, Sanat Tarihi Dergisi, Vol. 12, No. 12, pp. 83-99, Available at: https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/ 152310 (accessed 15 April 2023)
 10. Gabriel, A. (2008), Bir Türk Başkenti Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa.
 11. Gökbilgin M. T. (1994), “Edirne”, Vol. 1, İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, pp.425-431, Available at: https://islamansiklopedisi.org.tr/edirne#1 (accessed 15 April 2023)
 12. Ibrahimgil, A. & Kudumovic L. (2022). “Architectural Distinctiveness of the 15th Century Ottoman Tombs in Skopje: Learning from The Recent Archeological Excavation”, International Journal of Architecture and Planning (I.C.O.N.A.R.P.), Vol.10, No.1, pp. 221–243, Available at: https://doi.org/10.15320/ ICONARP.2022.201 (accessed 15 April 2023)
 13. İnbaşi M. & Kul E. (2018), Balkanlarda Bir Türk Şehri: Üsküp, TTK Yayınları, Ankara.
 14. İpşirli M. (2022), “Kayseri”, Vol. 25, İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, pp.96-101, Available at: https://islamansiklopedisi.org.tr/kayseri#1 (accessed 15 April 2023)
 15. Kaplan, C. (2018). “Zeyniyye Tarikatı Üzerine Yapılan Çalışmalar Üzerine Eleştirel Bir Literatür Değerlendirmesi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Vol. 16, No. 31-32, pp. 103-131. Available at: https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/ 1011909 (accessed 15 April 2023)
 16. Karamağaralı, H. (1976). “Kayserideki Hunad Camiinin Restitüsyonu ve Hunad Manzumesinin Kronolojisi Hakkında Bazı Mülâhazalar”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Vol. 21, No. 1-4), pp. 199-246, Available at: https://dergipark. org.tr/en/download/article-file/2566171 (accessed 15 April 2023)
 17. Karamağaralı, H. (1971). “Erzurum Hatuniye Medresesi’nin Tarihi ve Banisi Hakkında Mülahazalar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Vol. III No. Malazgirt Zaferi Special Edition, pp. 237-241.
 18. Karaman., H. (1996), “Ölüm, Ölü, Defin Ve Merasimler” in Bacque-Grammont J. L., Tibet, A. (Ed.s), İslam Dünyasında Mezarlıklar ve Defin Gelenekleri Kolokyumu, 28-30 September 1991, Türk Tarih Kurumu, pp. 3-15. Available at: https://isamveri.org/ pdfdrg/D049711/1996/1996_KARAMANH.pdf (accessed 15 April 2023)
 19. Karasakal, H. B. (2022). Ankara’da Hacı (Ahi) Arap Camii Üzerine Bir Restitüsyon Çalışması . Mimarlık ve Yaşam , 7 (1) , pp. 143-162 . Available at: DOI: https://doi.org/10.26835/my.1023459 (accessed 15 April 2023)
 20. Kılcı, A. (2007), Anadolu Türk Mimarisinde Erken Devir (XIV-XV. Yüzyıl) Baldaken Tarzı Türbeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara.
 21. Kiel, M. (1994), “Dimetoka”, Vol. 9, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, p.305, Available at: https:// islamansiklopedisi.org.tr/dimetoka (accessed 15 April 2023)
 22. Konyali, İ. H. (1960), Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi, Ercan Matbaası, İstanbul.
 23. Kuleli, A. E. (2018), “Ahlat Emir Bayındır Kümbetinin Mimari Niteliği ve Koruma Sorunları Üzerine Bir Çalışma”, Restorasyon Yıllığı, Vol. 17, pp. 6-23, Available at: http://acikerisim.antalya.edu.tr/ handle/20.500.12566/115 (accessed 15 April 2023)
 24. Önkal, H. (2015), Anadolu Selçuklu Türbeleri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 25. Önkal, H. (2017), Osmanlı Hanedan Türbeleri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 26. Özkan, H. (2002). “Saltuklu Mimarisi”, Vol. 8, Türkler Ansiklopedisi, Ankara, pp.72-82.
 27. Sümer, F. (1986), “Ahlat Şehri ve Ahlatşahlar”, Belleten, Vol. 50, No. 197, pp. 447-494, Available at: https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/ 1943918 (accessed 15 April 2023).
 28. Şabanoviç, H. (1959), Bosanski Paşaluk, Naučno Društvo Nr Bosne I Hercegovine, Sarajevo.
 29. Şen, A (2019), “Amasya Şehir Merkezindeki Dini Ziyaret Yerleri”, Unpublished Master Thesis, Hitit University, Çorum. Available at: https://hdl.handle. net/11491/5528 (accessed 15 April 2023)
 30. Tuncer, O. C. (1978), “Anadolu’nun İlk Dört Selçuklu Kumandanı ve Yaptırdığı Yapıların Özellikleri” Vakıflar Dergisi, Vol. XII, pp. 137-162.
 31. Turgut, V. (2018). “Vakıf Belgelerine göre Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi Aileleri II: Âl-i Timurtaş Paşa”, Osmanlı Araştırmaları, Vol. 53, No. 53, pp. 51-120, Available at: https://doi. org/10.18589/oa.631971 (accessed 15 April 2023)
 32. Uzunçarşili İ. H., (1958). Sultan İkinci Murad’ın Vasiyetnamesi”, Vakıflar Dergisi, IV. Ankara, Available at https://acikerisim.fsm.edu.tr/xmlui/ bitstream/handle/11352/1305/Uzun%E7ar%20%20 l%20.pdf?sequence=1 (accessed 15 April 2023)
 33. Ünal, R. H. (1978), “Az Tanınan ve Bilinmeyen Doğu Anadolu Kümbetleri Hakkında Notlar”, Vakıflar Dergisi, Vol. XI, pp. 121-164, Available at: https://acikerisim.fsm.edu.tr/xmlui/bitstream/ handle/11352/1165/%DCnal.pdf?sequence=1 (accessed 15 April 2023)
 34. Yazar, T. (2007), Nahçivan’da Türk Mimarisi (Başlangıcınan 19. Yüzyılın Sonuna Kadar), TTK Yayınları, Ankara.

Corresponding Author:

Ammar İbrahimgil,

Ankara,

Türkiye,

E-mail: ammar@gazi.edu.tr